Weg naar Dorne 22
3660 Opglabbeek
+32471 87 04 55
Ma tot Zat: 8u - 20u
Op afspraak
**

Artikel 1           Gehuurde voertuig

 

 1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder, die aanvaardt:

 

Een motorhome van het type CAPRON I447, nummerplaat 1VFG512, chassisnummer ZFA25000002G03676, met brandstoftype Diesel. De Huurder verklaart hiervan kennis te hebben genomen.

 

Hierna genoemd de “motorhome”.

 

 1. De Huurder aanvaardt de motorhome in de staat waarin deze zich op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst bevindt.

 

Artikel 2           Bestemming

 

De motorhome is uitsluitend bestemd voor privaat gebruik en mag geenszins worden aangewend voor beroepsactiviteiten van de Huurder van welke aard ook.

 

Artikel 3           Huurperiode

 

 1. De huur wordt toegestaan voor een bepaalde duur en neemt aanvang op ..…./…..../…….. om ………….. uur om te eindigen op ..…./…..../………. om …….….uur.

 

 1. De Huurder zal de motorhome uiterlijk op het overeengekomen tijdstip afleveren bij de Verhuurder. Bij gebreke hieraan zal de Huurder een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 50,00 EUR per uur, die in mindering kan worden gebracht van de waarborg.

 

 1. De Verhuurder stelt de motorhome volgetankt ter beschikking van de Huurder. De Huurder zal de motorhome eveneens volgetankt afleveren op het einde van de huur. Bij gebreke hieraan wordt het overeenstemmende bedrag inclusief verplaatsingskosten in mindering gebracht van de waarborg.

 

 

 

 

Artikel 4           Huurprijs

 

 1. Partijen komen een huurprijs overeen van ………………. EUR. In het bedrag van de huurprijs zitten 1750 kilometers per week inbegrepen. Bij overschrijding van het maximale aantal kilometers wordt een surplus aangerekend van 0,22 EUR per kilometer.

 

 1. De Huurder zal bij reservatie van de motorhome een voorschot op de huurprijs betalen aan de Verhuurder. Na ontvangst van het voorschot wordt de reservatie bevestigd en definitief vastgelegd. Het saldo van de huurprijs wordt betaald bij aanvang van de huur.

 

 1. Laattijdige annulering, steeds schriftelijk, door de Huurder zal aanleiding geven tot een vergoeding ten voordele van de Verhuurder, behoudens in geval van overmacht.

Deze annuleringsvergoeding wordt berekend als volgt:

- Bij annulering tot de 30e dag voor het vertrek: het verschuldigde voorschot

- Bij annulering vanaf de 30e tot de 14e dag voor het vertrek: 50% van de huurprijs

- Bij annulering vanaf de 14e tot de laatste dag voor het vertrek: 90% van de huurprijs

- Bij annulering op de dag van vertrek (of later): de volledige huurprijs

 

 1. De Huurder zal tevens een waarborg ter beschikking stellen van de Verhuurder uiterlijk bij aanvang van de huur ten belope van 1.000,00 EUR. De Verhuurder zal het bedrag van de waarborg terugbezorgen aan de Huurder een maand nadat de motorhome door de Huurder opnieuw bij de Verhuurder werd afgeleverd behoudens indien een langere inhouding noodzakelijk blijkt.

 

 1. Inbreuken op de bepalingen van deze huurovereenkomst, of van welke andere wettelijke bepalingen dan ook, door de Huurder, die aanleiding geven tot een vergoeding ten voordele van de Verhuurder, kunnen van de waarborg in mindering worden gebracht.

 

Artikel 5           Levering

 

 1. De Verhuurder levert de motorhome aan de Huurder in goed onderhouden staat. De Verhuurder stelt één volle gastank ter beschikking van de Huurder hetgeen inbegrepen is in de huurprijs.

 

 1. De Verhuurder heeft de Huurder eveneens de handleiding, het onderhoudsboekje en alle andere boorddocumenten van de motorhome ter beschikking gesteld waarvan de Huurder uitdrukkelijk bevestigt deze te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan.

 

 1. De Huurder heeft in het bijzonder kennis genomen dat de bestuurder van de motorhome ouder dient te zijn dan 23 jaar, een vaste woonplaats in België dient te hebben, sinds tenminste 6 maanden over een geldig Belgisch rijbewijs dient te beschikken en de laatste 5 jaar niet uit het recht tot sturen ontzet te zijn.

 

Artikel 6           Kosten en lasten

 

 1. Alle kosten die betrekking hebben op het gebruik van de motorhome (bijvoorbeeld brandstof, olie, …) vallen ten laste van de Huurder met inbegrip van eventuele schade aan de motorhome toerekenbaar aan de Huurder.

 

Artikel 7           Onderhoud en gebruik

 

 1. De Huurder zal gedurende de volledige duur van de huur de motorhome in goede staat onderhouden.

 

 1. De Huurder zal de motorhome als een goed huisvader gebruiken overeenkomstig de in artikel 2 beschreven bestemming.

 

 1. Indien de Huurder een aanhangwagen aan de motorhome wenst te koppelen geschiedt dit op zijn eigen verantwoordelijkheid. In voorkomend geval zal de Huurder er rekening mee houden dat de motorhome een aanhangwagen van maximaal 1.900 kg mag trekken.

 

Artikel 8           Teruggave van de motorhome

 

 1. De Huurder zal de motorhome op het einde van de huur opnieuw afleveren aan de Verhuurder in de staat waarin hij zich bevond bij aanvang van de huur. Deze teruggave omvat eveneens de boorddocumenten alsmede alle overige bijhorigheden die de Huurder bij aanvang van de huurovereenkomst van de Verhuurder mocht ontvangen.

 

 1. De Huurder zal er zorg voor dragen dat de motorhome ordelijk en netjes wordt afgeleverd. Zo zal de Huurder ervoor zorgen dat de motorhome “borstelschoon” is, dat de afwas gedaan is, het afval opgeruimd, de koelkast leeggemaakt, … enz.

 

 1. In het bijzonder zal de Huurder er voor zorgen dat voorafgaand aan de teruggave van de motorhome de toiletcassette volledig geledigd en gezuiverd is. Bij gebreke hieraan zal de Huurder een vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 25,00 EUR.

 

 1. Op het tijdstip van de aflevering van de motorhome bij het einde van de huur zal er door Partijen gezamenlijk een rondgang plaatsvinden om de staat waarin de motorhome zich bevindt vast te stellen.

 

Artikel 9           Verzekering en aansprakelijkheid.

 

 1. De Verhuurder is overgegaan tot het afsluiten van een aansprakelijkheids-en omniumverzekering voor de motorhome. De Huurder dient zelf in te staan voor het afsluiten van bijkomende verzekeringen (bijv. reisverzekering) die hij nodig acht en die niet gedekt zijn door de verzekeringspolis afgesloten door de Verhuurder. De Huurder verklaart hiervan kennis te hebben genomen.

 

 1. De Huurder is gedurende de huurperiode als bestuurder aansprakelijk voor eventuele verkeersovertredingen, boetes, en schade van welke aard ook, die hieruit voortvloeien.

 

 1. De Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de landen en bestemmingen vermeld op de achterzijde van de groene kaart waarnaar het vervoer of reizen met de motorhome uitdrukkelijk niet is toegestaan.

 

Artikel 10         Onderhuur en overdracht van huur

 

De Huurder mag de huurovereenkomst niet overdragen, noch de motorhome geheel of gedeeltelijk onderverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

 

Artikel 11         Splitsbaarheid

 

Indien enig deel of clausule van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden dan ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige en onafdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn.

 

Elk dergelijk deel of clausule zal vervangen worden door een bepaling die, in zoverre dit rechtsgeldig kan, het dichtst benadert wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden.

 

Artikel 12         Volledige overeenkomst

 

Deze overeenkomst en eventuele bijlagen hiertoe bevatten de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het voorwerp van deze overeenkomst en vervangen alle vroegere onderhandelingen, afspraken of andersluidende overeenkomsten.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze overeenkomst, kunnen de overeenkomsten eventuele bijlagen slechts gewijzigd, geamendeerd of vervangen worden middels een schriftelijke overeenkomst ondertekend door partijen.

 

 

Artikel 13         Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

 

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde rechtbank te Hasselt naar Belgisch recht.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.